Treći kongres pedagoga – upute za pisanje cjelovitog rada

Upute autorima za pripremu cjelovitih tekstova za Zbornik kongresnih radova 2018  

 

Sudionici Trećega kongresa pedagoga kojima su prihvaćeni sažeci izlaganja pozivaju se da prirede cjelovite tekstove za objavljivanje u Zborniku kongresnih radova prema naslovnoj temi Kongresa i tematskom području u kojemu su prijavili sažetak izlaganja.

Svi pristigli radovi bit će recenzirani od strane dvaju neovisnih stručnjaka za određeno tematsko područje Kongresa.

Kako bi proces pripreme i objave tekstova bio završen u planiranom roku, molimo autore da se pridržavaju sljedećih uputa:

rukopis obuhvaća maksimalno 8000 riječi, uključujući fusnote i popis referenci;
na prvoj stranici rukopisa napisan je naslov rada na hrvatskom jeziku velikim slovima, ime i prezime autora bez titula, naziv ustanove i adresa elektroničke pošte autora;
rukopis počinje sažetkom na hrvatskome jeziku maksimalne duljine od 200 riječi u kojemu je ukratko predstavljeno teorijsko utemeljenje i svrha ili cilj rada, primijenjena metodologija te najvažniji rezultati i zaključak
nakon sažetka navodi se do 5 ključnih riječi na hrvatskome jeziku
rukopis predstavlja autorov originalan, prethodno neobjavljivan znanstveni doprinos razmatranju odabrane teme iz pedagogijske perspektive;
rukopis je teorijski utemeljen (teorijska polazišta su relevantna, u tekstu se navode eksplicitno i analitički korektno);
naslov i sadržaj rukopisa smisleno su i logički strukturirani te odgovaraju naslovnoj temi Kongresa, odnosno odabranome tematskom području;
ukoliko rukopis donosi rezultate empirijskog istraživanja, jasno su i precizno predstavljeni relevantni teorijski izvori i metodologija istraživanja (cilj, zadaci, hipoteze/istraživačka pitanja; uzorak, metode, instrumenti i postupak prikupljanja podataka, način obrade podataka,rezultati, diskusija i/ili zaključak), a rezultati istraživanja nisu stariji od tri godine;
predstavljanje rezultata istraživanja u rukopisu završava zaključcima koji su smisleno izvedeni iz prethodne teorijske i empirijske analize;
reference se numeriraju i navode abecednim redom prema prezimenima autora i kronološkim redom za radove istoga autora;
za oblikovanje referenci  koristi se APA stil (http://www.apastyle.org);
pri oblikovanju rukopisa koristi se font Times New Roman, veličina 12, prored 1,5, uz obostrano poravnanje (justify);
rukopis završava naslovljenim sažetkom i ključnimriječima na engleskome jeziku.

Radovi se dostavljaju uredništvu Zbornika na adresu elektroničke pošte hpd@ffzg.hr najkasnije do pocetka Kongresa. Radovi dostavljeni nakon navedenog roka, kao i oni koji ne budu priređeni u skladu s uputama, neće biti upućeni u recenzijski postupak.